Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zlewkizpolewki
Już próbowałem. Problem w tym, że u mnie komunikat pojawia się już właśnie nawet przy permlinku blokując domenę "soupcdn.com". Już nie jedno zgłoszenie wysłałem w tej sprawie ale widzę, że zamiast pomagać to zaotrzają jeszcze bardziej politykę. Nic, może ktoś jeszcze ma jakiś sposób magiczny. Póki co jedyny jaki działa u mnie działa to zapisywanie na dysku i wysyłanie bezpośrednio z poziomu FB/Messengera co mija się trochę z celem :(
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl